Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilet na widowisko cyrku Arena w Wieluniu”
(DALEJ „REGULAMIN”)

§1. Postanowienia ogólne i definicje.

 1. O ile nic innego nie wynika z kontekstu, pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a. „INFO Wieluń” – portal informacyjny INFO Wieluń, dostępny pod adresem https://info.wielun.pl/ i https://facebook.com/infowielun;
  b. „Praca” – odpowiedź na pytanie konkursowe: „Kogo zabierzesz do cyrku i dlaczego?”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu do postu konkursowego.
  c. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Wygraj bilet na widowisko cyrku Arena w Wieluniu” organizowany przez wydawcę portalu – MAX-MEDIA Ireneusz Wierzbicki, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych Prac;
  d. „Nagroda” – Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu;
  e. „Organizator” – MAX-MEDIA Ireneusz Wierzbicki;
  f. „Uczestnicy” – osoby, o których mowa w § 2 Regulaminu, które przystąpiły do Konkursu;
  g. „Fanpage Info.Wielun.pl” – profil prowadzony na platformie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/infowielun.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych Prac związanych z tematem Konkursu.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://info.wielun.pl/konkurscyrk przez cały czas trwania Konkursu.
 4. Konkurs trwa od 11.04.2024 do 13.04.2024.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

§2. Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych. W przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią, warunkiem przyznania Nagrody jest przesłanie INFO Wieluń pisemnej (wydrukowanej i podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów) zgody na udział Uczestnika w Konkursie.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcami Konkursu są osoby, które nie mogą brać udziału w Konkursie, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody.

§3. Zasady Konkursu

 1. Do Konkursu mogą przystąpić Uczestnicy spełniający kryteria określone w §2 powyżej, którzy sporządzą i zgłoszą do Konkursu Pracę na warunkach określonych poniżej.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe:, „Kogo zabierzesz do cyrku i dlaczego?”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu do wpisu konkursowego. Odpowiedź może zostać dowolnie dobrana przez Uczestnika z zastrzeżeniem, iż nie może ona naruszać prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie może prezentować treści o charakterze erotycznym, obraźliwych, poniżających kogokolwiek, scen przemocy, ani rasizmu lub dyskryminacji z innego powodu.
 3. Przystąpienie do Konkursu odbywa się poprzez zgłoszenie przez Uczestnika Pracy. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i jeśli nie akceptuje jego treści, odstąpić od udziału w Konkursie.
 4. Praca może zostać zgłoszona najpóźniej do godz. 12:00 dnia 13.04.2024.
 5. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę.
 6. Prace powinny być dodawane zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Facebook.
 7. Uczestnik może zgłosić wyłącznie Prace swojego autorstwa. W przypadku uwiecznienia na Pracach wizerunku innych osób, powinien uzyskać ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.

§4. Nagrody i sposób ich przyznawania

 1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
  – podwójny bilet wstępu na przedstawienie cyrku Arena w Wieluniu w dniu 14.04.2024 (4 nagrody)
 2. Ten sam Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę podczas całego Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.
 4. Ocena zgłoszonych Prac i przyznanie Nagród poszczególnym Uczestnikom należy do Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora. Komisja Konkursowa przy ocenie Prac kieruje się przede wszystkim ich oryginalnością, pomysłowością i jakością artystyczną. Do dnia 13.04.2024 Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich zgłoszonych Prac i wybierze 4 najlepsze prace, za które zostaną przyznane Nagrody.
 5. W ciągu 7 dni od dnia, w którym Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich Prac, INFO Wieluń poinformuje Uczestników, którzy zgłosili Prace wybrane zgodnie z punktem poprzednim, o fakcie wyboru ich Prac i przyznanej Nagrodzie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie przekazana poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook. Zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie dostarczenia Nagrody.
 6. Nagroda może być przekazana danemu Uczestnikowi wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: (a) udzielenie zgód określonych w ust. 7 poniżej (b) udzielenie Licencji na zasadach określonych poniżej.
 7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej od Organizatora, Uczestnik powinien w zwrotnej wiadomości wysłanej Organizatorowi drogą mailową, na adres wskazany w wiadomości Organizatora potwierdzić swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu. Przekazanie wskazanych wyżej danych oraz złożenie oświadczeń jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania Nagrody. W tej samej wiadomości Uczestnik powinien potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu, wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku oraz udzielić Organizatorowi Licencji – na warunkach określonych poniżej. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy wydania Nagrody.
 8. Informacje o laureatach Konkursu (Uczestnikach, którym przyznano Nagrody i jednocześnie – którzy w terminie przekazali organizatorowi Konkursu dane i informacje, o których mowa w punkcie poprzednim) i przyznanych w Konkursie Nagrodach zostaną opublikowane na Fanpage InfoWielun.pl pod postem informującym o konkursie w terminie do 13.04.2024. Termin powyższy może ulec przesunięciu z ważnych przyczyn technicznych lub organizacyjnych.
 9. Nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu osobiście przez przedstawiciela Organizatora w ciągu 14 dniu od otrzymania przez Organizatora prawidłowych danych danego Uczestnika i pod warunkiem wcześniejszego spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Jednakże w przypadku Uczestników niepełnoletnich, Nagrody zostaną przekazane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ww. danych lub przesłanej pocztą pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie – w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi później. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być wysłana przesyłką poleconą w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 7 zdanie 1 powyżej. Przekroczenie tego terminu może powodować utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
 10. W przypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub odmowy podania przez niego danych lub złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu lub niewyrażenia zgód wymaganych Regulaminem (lub niewykonania powyższych obowiązków w terminach określonych w Regulaminie) albo podania przez Uczestnika błędnych danych teleadresowych, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 11. Nagrody nieprzyznane (np. z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych Prac lub niezłożenia przez część Uczestników w terminie wymaganych oświadczeń lub podania wymaganych danych) pozostają własnością Organizatora, chyba, że podejmie on decyzję o przyznaniu ich innemu Uczestnikowi.

§5. Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administrator danych osobowych – MAX-MEDIA Ireneusz Wierzbicki. Adres e-mail: kontakt@mm.wielun.pl. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora: dane osobowe Uczestnika zawarte w Pracy – imię, nazwisko;
  Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych
  • Realizacja Konkursu, w tym informowanie o zwycięzcach – podstawa prawna – dobrowolna zgoda wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przystąpieniu do Konkursu. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego a w przypadku osób nagrodzonych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego. W przypadku publikacji zdjęć dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania licencji na publikację.
  Odbiorcy danych
  • upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy usług IT, firmy księgowe, agencje reklamowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez INFO Wieluń usług,
  Dobrowolność podania danych
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.
  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana,
  • do przenoszenia danych osobowych,
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. INFO Wieluń opublikuje listę laureatów poprzez podanie ich imion i nazwisk podanych w portalu społecznościowym Facebook.
 3. Zgłoszenie Pracy przez Uczestnika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż jest on autorem zgłaszanej Pracy oraz przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich majątkowych, a także, że posiada prawo do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych w Pracy.
 4. Uczestnik powinien wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Pracy, celach związanych z publikacją wyników Konkursu, jak również w celu realizacji przez INFO Wieluń Licencji, o której mowa poniżej. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie może być cofnięta przed upływem terminu, na jaki udzielono Licencji określonej w ust. 5 poniżej.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest również udzielenie przez Uczestnika INFO Wieluń Licencji (wyłącznej) na korzystanie z Pracy. Licencja powinna zostać udzielona w formie odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu. Brak udzielenia Licencji w terminie uprawnia INFO Wieluń do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. Licencja zostanie udzielona na 5 lat (poczynając od zgłoszenia Pracy do Konkursu), bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, bez ograniczeń terytorialnych, a za jej udzielenie nie jest należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a. w zakresie rozpowszechniania Pracy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet;
 6. Uczestnik zobowiąże się do niewykonywania w okresie trwania Licencji osobistych praw autorskich do Pracy w odniesieniu do INFO Wieluń. W szczególności Uczestnik nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Pracy, ujawnianiem Uczestnika, jako autora na egzemplarzach Pracy.

§6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem prosimy zgłaszać na adres email: kontakt@mm.wielun.pl do dnia 13.04.2024 roku.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika (np. w celu przekazania odpowiedzi na reklamację) oraz dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.
 4. Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 5. Osoby utrwalone w Pracy, które nie wyraziły zgody na jego rozpowszechnianie przez Uczestnika, mogą zwrócić się do Organizatora o niezwłoczne usunięcie Pracy, jeśli naruszone zostało ich prawo do wizerunku.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Wartość nagród w konkursie nie przekracza kwoty 2000zł, zatem do konkursu nie mają zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania nagród w konkursach podatkiem dochodowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w niniejszym Regulaminie zmian, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie. O planowanych zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Fanpage Info.Wielun.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.